OGŁOSZENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE IC 2182/21 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2182/21, toczy się postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 446) z powództwa Katarzyny Ankudowicz przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych, z udziałem Prokuratora Okręgowego w Warszawie, o ustalenie, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powódki i członków grupy za szkodę, w tym krzywdę, w związku z występującymi na terenie Polski:

  • przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłu PM 10, które wystąpiły w okresie od dnia 11 czerwca 2011 roku do dnia 1 września 2019 roku,
  • przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłu PM 2,5, które wystąpiły w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 1 września 2019 roku.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte powództwem grupowym (roszczenie tego samego rodzaju co opisane powyżej, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej) może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy U nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przekazując je reprezentantowi grupy – Katarzynie Ankudowicz, za pośrednictwem radcy prawnego Radosława Górskiego (adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego, ul. Karolkowa 28a/ 6, 01-207 Warszawa, e-mail: sekretariat@gorski-radcaprawny.pl).

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2018 r. w Warszawie przez reprezentanta grupy Katarzynę Ankudowicz z pełnomocnikiem radcą prawnym Radosławem Górskim:

  • pełnomocnik nie pobiera wynagrodzenia od reprezentanta grupy,
  • szczegółowe zasady wynagrodzenia pełnomocnika z tytułu świadczenia na rzecz członków grupy pomocy prawnej polegającej na obsłudze prawnej postępowania grupowego, w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w ewentualnym postępowaniu kasacyjnym, określa umowa zlecenia zawarta z każdym z członków grupy,
  • z tytułu wykonania umowa zlecenia zawartej z każdym z członków grupy pełnomocnikowi przysługuje od każdego członka grupy ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 246 zł brutto,
  • dodatkowym wynagrodzeniem pełnomocnika będą zasądzone i wyegzekwowane od pozwanego na rzecz reprezentanta grupy koszty zastępstwa prawnego,
  • wszelkie opłaty sądowe, zaliczki i kaucje są ponoszone przez członków grupy w częściach równych w zależności od liczby członków grupy.

Wyrok prawomocny ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.”

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE DNIA 22 MARCA 2022 ROKU. KLIKNIJ ŻEBY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OGŁOSZENIEM.